و راز زنده بودن این است که نهراسی از مرگ

 
 

کورش عرفانی

 
 

www.iraneabad.org    www.didgah.tv    www.khodrahagaran.org   www.sazmandehi.org    www.radioetehad.com    www.korosherfani.com   www.facebook.com/korosherfani


گفته های کوتاه

 • شک به یقین نزدیک تر است تا ایمان.

 • مذهب میراث دوران پیش از بلوغ بشریت است

 • هر که نبود آزادی را پذیرفت به انسانیت خویش پشت کرد

 • صدها سال صوفی گرایی و مذهب ما را دعوت می کرد که با خدا به وحدت برسیم بی خبر از آن که خدا همان خود ما بود

 • تفنگت را زمین نگذار، تا که بگذارد بر زمین تفنگش را، دشمن

 • تفسیر زندگی دشوار نیست، تغییر آن سخت است

 • روش زندگی در دنیای کنونی یا پایبندی به شرافت است یا قبول ذلت. حالت بینابین سخت قابل تصور است.

 • اگر قبل از کسب قدرت، گرایش داریم صدای دگر اندیشان را خفه کنیم بعد از کسب قدرت خودشان را هم خفه خواهیم کرد.

 • ننگ ستم پذیر کمتر از ستمگر نیست.

 • در سرزمینی که آزادی نیست هیچ چیز مهم تر از نبرد برای آزادی نیست، هیچ چیز

 • خردگرا با خدا کاری ندارد.

 • شعور را باید ساخت، دست یافتنی نیست.

 • قدرت خدا تبلور ضعف انسان است.

 • نمی توان دلاور نبود و برده نزیست.

 • عده ای برای شرافت به پا می خیزند و برخی برای نان و از ترکیب این دو، انقلاب زاده می شود.

 • جاودانگی شرایطی است که انسان ها می توانند برای خود بسازند.

 • در جامعه ای که اعضای آن به قدرت جمعی خود پی نبرده اند جستجوی قدرت مافوق بشری یک امر طبیعی است.

 • زمان از دست رفت معنایی ندارد، با زمان کاری نکردیم درست است.

 • و زمانی در راهست که تنها از باروت بوی شرافت برمی خیزد.

 • تا ستم هست خشم نمادی از انسانیت است.

 • همان قدر قدرت دارید که باور دارید.

 • هیچ ذلتی ننگین تر از نجنگیدن به خاطر ترس نیست.

 • عطر آزادی؟ بوی باروت. رنگ آزادی:؟ رنگ خون.

 • آزادگی باز گذاشتن دفتر تاریخ و دیکتاتوری، نگارش آن از پیش است.

 • نخست تو را تشویق می کنند، بعد تو را مقام می دهند، سپس تو عادت می کنی و در نهایت، با میل بندگی می کنی .

 • آن کس که تو را از مقاومت در مقابل ستمگر نهی می کند از ستمگر جنایتکارتر است.

 • از دلاوری، رزم برمی خیزد و از ترس، هزار و یک توجیه.

 • دفاع از شرافت انسانی به هر روشی قابل قبول است، مگر برای بی شرافت ها.

 • انقلاب تحقق سازمان یافته ی یک رویاست.

 • جبر، نبود اراده است نه نبود اختیار.

 • هدایت عقلانی خشم توده ها تضمین پیروزی انقلاب است.

 • خردورزی یافتن راه تسلیم نشدن است.

 • ترس همان جهل خودخواسته است.

 • بهشت آن دنیا رویایی است که ساکنان بهشت این دنیا برای ساکنان جهنم این دنیا اختراع کرده اند.

 • به خود باور داشته باش انسان، زیرا که خدا را نیز تو آفریدی.

 • فکر کردن را از دیگران بیاموزیم نه فکر دیگران را.

 • لذت زندگی در داشتن رویاها نیست، در تلاش برای تحقق بخشیدن به آنهاست.

 • ضعیف بودن یک انتخاب است.

 • برای انسان واقع گرا تعقل اقیانوس است و تخیل جزیره، و برای انسان خیالباف برعکس.

 • مصیبت بشری از روزی آغاز شد که یک نفر گفت من فرستاده ی خدا هستم.

 • بدون خودباوری، رهایی ممکن نیست.

 • یا عقل و نجات یا احساسات و نابودی.

 • تفکر به حقیقت و تعصب به دروغ راه می برد.

 • شکست نتیجه ی روحیه تسلیم طلبی است.

 • خردگرایی و دلاوری ابزارهای بهروزی انسان هستند.

 • بهترین هدیه به برده توضیح شورشگری است.

 • نبرد، ضامن رهایی است.

 • تاریخ بشر ساخته خودباوران است.

 • تاریخ بشر ساخته خودباوران است.

 • مرگ جسمی یک مشکل فنی بدن است، مرگ واقعی، مردن روح است.

 • انسان فرهیخته از قدرت سوء استفاده نمی کند.

 • پندارهای نادرست ساخته ذهن واقعیت گریز است.

 • دلاوری گویای بزرگی شخصیت است.

 • رهایی یک ملت هرگز حاصل تصادف نیست.

 • با دروغ موفق می توان بود اما خوشبخت هرگز.

 • انسان ترسو، محروم از آرامش در زندگی، آن را در دنیای پس از مرگ جستجو می کند.

 • استثمار نمود فقر درون استثمارگر است.

 • واقعیت را در بیرون از ذهن خود و نیروی تغییر آن را در درون ذهن خود جستجو کن.

 • اگر در این که بشریت به شما نیازمند است تردید دارید در این که شما به بشریت نیاز دارید شک نکنید.

 • توانایی شما بستگی به نیروی شما ندارد، بستگی به باور شما به نیرویتان دارد.

 • خوشبختی، احساس خود بودن است.

 • عشق رسیدن به عقل از مسیر احساس است.

 • عمق درک درد دیگران تعیین کننده ی سطح تلاش هرکس برای کاهش درد دیگران است.

 • استبداد دشمن انسانیت است.

 • جاودانگی را در عمل جستجو کنید نه در آرزوها.

 • انسان خدا را در زمین آفرید و به آسمان فرستاد.

 • برای تبدیل نشدن به برده، مقاومت با هر روشی مجاز است.

 • اخلاق، رعایت ارزش هاست آن جا که اجباری نیست.

 • پشت کردن به آرمان های انسانی خویش را می توان برای هر کسی توجیه کرد، جز برای خود.

 • فرایند مسخ و استحاله مبارزین راه آزادی پیچیده و ظریف و تدریجی است. فقط یک چیز است که در طول زمان یک مبارز را مبارز نگه می دارد و آن، مبارزه است.

 • شاخص استبداد سالاری کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمتی است و شاخص مردم سالاری کسب قدرت و واگذاری آن به انتخاب شدگان بعدی.

 • راه رستگاری هر کس توسط خودش ساخته می شود.

 • اهمیت دلاوری برای انسان بودن به اندازه ی اهمیت عقل است.

 • انقلاب حاصل سازمان یابی آگاهی بر ضرورت تغییر است.

 • اوج رذالت انسان در بر سر مظلوم کوبیدن جهت جلب نظر ظالم است.

 • فریبکاران خود را در خدمت زراندوزان قرار می دهند و جنایتکاران را به خدمت خود می گیرند و هر سه با هم، مدت های طولانی حکومت می کنند.

 • نیروی باطل آن جا که به هر دلیل از خرد پیروی نمی کنید شکست را حتمی بدانید.

 • ی که سازماندهی دارد بر نیروی حقی که سازماندهی ندارد پیروز می شود.

 • امید برخاسته از آگاهی و ناامیدی به دلیل جهل است.

 • شرم یادآوردن تحمل دوران کنونی در آینده به مراتب سخت تر از خطر پذیری برای تغییر آن در حال حاضر خواهد بود.

 • در برخی جوامع به دلیل نارضایتی شورش می کنند و در بعضی دیگر به به دلیل شورش، نارضایتی.

 • هر چه که می خواهید را به دست نمی آورید، آنهایی را که واقعا می خواهید به دست می آورید.

 • متفکر پیوسته به حقیقت نزدیک و متعصب کماکان از آن دور می شود.

 • در مقابل ستمگر سه راه وجود دارد: تسلیم نکبت بار، مقاومت شرافتمندانه، خودفریبی بزدلانه.

 • آگاهی، سازماندهی و پایداری را ترکیب کنید و به هر موفقیتی در عرصه ی سیاسی دست خواهید یافت.

 • نجات هر کس در دست خودش است.

 • سرمایه داری امروز نظامی است که در آن، هزینه ی مراقبت از ثروت هایی که نمی خواهد تقسیم کند از خود آن ثروت ها بیشتر است.

 • درخت استبداد به تاریکی جهل و زمین ترس نیاز دارد. عادت هم آن را آبیاری می کند.

 • دیکتاتورها بیش از ارتش های خود، روی میلیون ها مردمی که وجود آنها را می پذیرند حساب می کنند.

 • تاریخ گذشته را بخوانید، یاد بگیرید و تاریخ آینده را بنویسید.

 • آزادگی را تجربه کنید و آزادی می آید.

 • عادت، ابزار مردن قبل از مرگ است.

 • شادی انسان در بند لایق این نام نیست.

 • سهم ظالم و مظلوم در استمرار ظلم متغیر است. هر بار یکی نقش مهمتر از دیگری دارد.

 • دست برداشتن مبارز از مبارزه برای آزادی، دفن انسانیت خویش است.

 • به همان اندازه انسان هستید که برای دفاع از انسانیت می جنگید.

 • خرد ترکیب شده با اخلاق قادر به هر معجزه ای است.

 • در جهانی پر از ستم خود را به نفهمیدن زدن یگانه راه میان بر برای احساس خوشبختی است.

 • وجدان همان تعهد به مسئولیت برآمده از آگاهی است.

 • لیاقت آزادی را داشتن در دو چیز است: آگاهی و دلاوری.

 • خدا پناهگاه افرادی است که به انسان اعتماد ندارند.

 • در خشم محرومان، آینده ی تاریخ نهفته است.

 • تکامل در گرو عمل است.

 • بازتولید روابط نابرابر در مصرف تبلور می یابد، مصرف را مهار کنیم و این روابط تغییر می کند.

 • قدرت متمرکز در دست فرد فساد و تباهی و قدرت در دست جمع بهروزی و سازندگی را به دنبال می آورد.

 • سازماندهی تبلور جمعی آگاهی فردی است.

 • آن جا که نابرابری طبقاتی برقرار است به کار بردن واژه ی جامعه معنایی ندارد.

 • انقلاب حاصل تبدیل دگرگون سازی انتخابی به دگرگون سازی اجباری است.

 • وقتی نظام استبدادی را با رفتار اجتماعی خویش تحکیم می کنید نمی توانید با مبارزه ی سیاسی آن را تغییر دهید.

 • در نبردی تمام عیار با ستمگر است که ستمدیده، احترام به خویش را تجربه می کند.

 • زندگی بدون آزادی تلاش کاذبی است برای باور به این که زندگی می کنیم.

 • بدون شرافت اخلاقی هیچ یک از حرف های ما جایگاه خود را پیدا نمی کند.

 • دین باوری قبول بردگی در ازای قول بهشت است.

 • در سکوی قهرمانی مسابقه ی رذالت، ترسو ایستاده است.

 • تلاش برای تعالی انسانیت سه چیز نمی شناسد: خستگی، شکست و پایان.

 • مطمئن ترین ابزار رعایت حقوق دیگران، احترام به انسانیت است.

 • حقیقت ترکیبی است از واقعیت و اراده ی تغییر آن.

 • رهایی عاشق شجاعت است.

 • عطش آزادی فقط نزد دلاوران سیراب می شود.

 • هر چه می خواهید در زندگی یاد بگیرید، به جز یک چیز: تسلیم شدن در مقابل ستمگر.

 • با یک روز آزاد زیستن آن چه را احساس می کنی که در صد سال عمر برده وار نصیبت نمی شود.

 • بلوغ شخصیتی یک کودک در جامعه ی آزاد بیشتر از یک پدربزرگ در جامعه ی فاقد آزادی است.

 • انتظار خوشبختی در نبود ترکیب خرد و شجاعت، انتظار پوچی است.

 • غیرت همان پایبندی به انسانیت است.

 • تن دادن به نابرابری طبقاتی تمرین رذالت است.

 • جامعه ای آزاد و پر از هرج و مرج هزار بار انسانی تر از جامعه ی استبدادی دارای نظم و امنیت است.

 • اخلاق یا بر پایه ی حفظ کرامت بشر است و یا دروغ.

 • آنجا که خرد غایب است مذهب حاضر است.

 • خشونت منظم همیشه از جانب دولت است، مردم برای پایان دادن به خشونت دولتی به قهر روی می آورند.

 • آزادی، بساط مذهب را کساد می کند و استبداد پر رونق.

 •  انقلاب بهترین اختراع مردم برای تغییر شرایط تاریخیشان است.

 • آن کس که برای آزادی مرد زیست، آن کس که بی آزادی زیست مرد.

 • موثرترین ابزار برای جلوگیری از به بلوغ رسیدن یک فرد این است که به او بباورانند همیشه خدایی هست که مراقب اعمال اوست

 • جسارت شکستن ترس تولد دوباره ی هر انسان است

 • برخلاف آن چه سارتر گفته بود "انسان محکوم به آزاد زیستن" نیست، انسان دارای انتخاب برای آزاد زیستن است.

 • کنشگری به نتیجه توجه دارد اما مشروط به آن نیست

 • برای برپایی جهانی بی جنگ بجنگیم.

 • برده ای که خواب رهایی را نبیند مرده است

 • هر تفکری که ستم پذیری را ممکن سازد ضد انسانی است

 • آن کس که بردگی را ننگ بداند آزادی را به دست خواهد آورد

 • .در یک انقلاب، سرنگونی رژیم حاکم پایان تغییر نیست، شروع آن است.

 • انقلاب، جهت دهی به خشم جامعه است.

 • ارزشمندترین کشف انسان در طول عمر خویش فرق بین زنده بودن و زندگی است.

 • مبارزه ی قهر آمیز مردمی موثرترین روش مهار خشونت دولتی است

 • حقیقت هر انسان بر مبنای واقعیت او تعریف می شود. حقیقت برده در بردگی او خلاصه می شود و حقیقت آزاده، دربی نهایت انتخاب هایش

 • انقلاب ها الفبای خود را دارند اما هر ملتی حکایت خود را می نویسد.

 
 

 

تازه ترین مطالب

 

مقالات سالهای گذشته

 

گفتارها

 

کتاب ها

 

جمله های کوتاه

 

تماس

 

بازگشت به صفحه ی اول